کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مدرس: جناب آقای محسن کوشان

تاریخ برگزاری: 97/01/23

 

محل برگزاری: معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه