صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی > سال 1397 > مرور متون و رفرنس نویسی 

کارگاه مرور متون و رفرنس نویسی

مدرس : جناب آقای دکتر صادقی

تاریخ برگزاری :97/11/23

محل برگزاری : سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده

محتوای کارگاه